BT Login

ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

  طعم خاک

  Write a comment

   

   

  آن روز صبح ساعت که زنگ زد، یکه خوردم. برگشتم طرفِ کُوی (کیومرث  کُو در کردی به معنی کبود است. ) که مثل فنر تاخورد و توی تخت نشست. چشمهایش را گشاد کرد و خیره شد به من. کوبید توی سر ساعت؛ روی هر دو زنگ فلزیاش. ساعت پرت شد روی قالیِ نقش درختی و از صدا افتاد.

  ابروهایش را به هم نزدیک کرد و بالا برد. پیشانیاش مثل خاکِ خشکِ ترک خورده شد. نفس بلندی بیرون داد و گفت:

  - باز رفتی دَمِ پنجره، چشم بدوزی به حوض؟

  چشمم به موهای ژولیده اش بود. نتوانستم یک دانه هم موی سیاه پیدا کنم. هی هی ای کرد و ملافه چرک مرده را با غیظ کنار زد.

  دستم را از کمر پرده برداشتم. چین های روی هم خوابیده تاب خورد و سر جای خود برگشت.

  طعم خاک نشست توی حلقم. به سرفه افتادم؛ سرفه قطع نمیشد. سرفه ی حساسیتی است میگویند. سرم گیج رفت. انگار من و کُوی توی اتاق معلق شدیم. نشستم لب تخت. تخت مثل قایقی بود که موج بازی اش میداد. جرعه ای آب حالم را بهتر کرد. کُوی لیوان را گرفت.

  دست خیسی لای موهایش برد. کتش را که مثل چتری بسته از پایه ی تخت آویزان بود، چنگ زد. دفتر ارزشیابی دانشجوها و جزوه ی مبانی خاک را بغل گرفت و قوز کرده از در بیرون رفت.

  گفتم:

   وایسا چایی بخور.

  با صدایی خشدار جواب داد:

   چایِ سر قبرِمَ بخورم.

  هر روز به محض رفتنش برمیگشتم پشتِ پنجره و رد شدنش از کنار حوض را نگاه میکردم. پرده ی توری اتاق چهقدر به نظرم کدر آمد. یک سال است که رنگ آب به خود ندیده.

  صدای کوی برگشت:

   نکن اینجوری با خودت!

  تو نیامد. انگشتهایش را لبه ی در گرفته بود. خاکه سیگارش ریخت پای در. باید با کاغذ برش میداشتم که خاکستر نرود بخوابد پایِ ریشههای قالی.-

  با شانه های آویزان از کنار درختچه های دو طرف حوض گذشت. میدانستم حالا بند کفشش را بهانه میکند تا زیر چشمی نگاه بیندازد لابه لای شاخ و برگ گردوی پای پنجره که سایه ی من یا تکانِ پرده را ببیند و چشمهایش بیشتر گود بنشیند. خودم را پس کشیدم. دامن پرده را محکم نگه داشتم تا برود.

  شاخ و برگ گردوی کاغذی پشتِ پنجره ی بسته بود. یاد گره کردن جوانه ها موقع فروردین و یاد عطر ملایم پوست سبزِ گردو افتادم؛ پاییزها... آه کشیدم.

  درختچه های دو طرف حوض را کوی کاشت. نهالشان را از خزانه ی دانشکده آورد. اولی را کاشت برای محسن. چاله را عمیق کند. گفت:

   خوب باید پاگیر به شه.

  با همان دستکش خاکیِ کار کشید روی پیشانیاش و گفت:

   خسرو هم که بچهدار به شه، نهال میکارم.

  اطراف طوقه ی نهال را با خاک و برگِ خشک پوشاند. خاکِ

  پایِ آن را فشار داد. گفت:

   آب دادنش با تو. مبادا خشک به شه!

   

  تا کی قرار بود پای پنجره بمانم، نگاه کنم و تکه تکه اینجور چیزها یادم بیاید؟ هنوز هم همین است.

  عصری که کوی از سر کار برگشت، شاخه ای گلِ مریم دستش بود. نگاه آبی اش را تاباند طرفِ پنجره و دست تکان داد؛ انگار معجزهای با خودش آورده باشد.

  یاد آن کُوی افتادم که عصر روزی پاییزی، تازه عروسش را آورد تا خانه ی آبا و اجدادیشان را نشانش بدهد و بگوید:

   کافیه دستی سر و روش بکشیم؛ خانه ی حیفیه به مولا.

  حیاطی بزرگ، عمارتی دو طبقه، اتاق هایی مثل دو بالِ گشوده دو طرفِ راهروی ورودی، آجرهای تراش خورده و گردوهایی که وقت چیدنشان بود؛ گردویی از سمت چپِ خانه بالا رفته بود و پشت پنجره ی اتاقی در طبقه ی دوم شاخه افشانی کرده و از آن هم گذشته بود. انگشتم را گرفتم طرفش و گفتم:

   وای... اون اتاق مال ما!

  لحظه ای خودم، کوی و بچه هایی را که به دنیا می آمدند در قاب پنجره دیدم. دست هم را گرفتیم و چرخیدیم؛ من... کوی...آسمان... گردوها... خنده هامان... خشخش برگها و هوهویِ هوایی که از سکون در آمده بود. در معبد ژوپیتر بودیم انگار و برکت داده میشدیم.

  دستش را به تنه ی پرشیارِ درختِ زیر پنجره تکیه داد. گفت:

   اووَه، مال دوره ی والی نشینیِ کرمانشاهه پیردرخت. میگن هر چی دورش بگذره، میشینه تو تن و جانش.

  صدای کلید آمد و بعد عطر مریم. گُل را از کُوی گرفتم و نگاهش کردم. گفتم: زیادی معصومه.

  کُوی شانه های کتش را روی پشتیِ صندلی صاف میکرد.

  گفت: گلی که دوست داری.

  لیوان را تا نیمه آب کرد و مریم را تویش نشاند. صندلی را برایم عقب کشید. نشستم. نشستیم رو به روی هم. دستهایش یخ زده بود. گفت: رفتم پیش مشاور.

  بعد پرسید: حواست اینجاست؟

  گفتم: کار خوبی کردی رفتی. رفتن محسن کمر هردومانَ شکست.

  دستش را کشید. شروع کرد به قدم زدن. وقتی ایستاد، کف دستش خوابید روی شانه ام. گفت:

   علاج دردِ ما یه بچه ی دیگه س.

  بعد صدای تیک تاکِ ساعت ماند؛ تیک، تیک، تیک.

   یادته میگفتی سهم پاکیزه ی هم از لذتیم؟

  صورتش را نمیدیدم. نفس گرفت و ادامه داد:

   عزیزی از بینِ ما رفته. خودمانَ که نباید...

  صدای تیک تیک از قفسه ی سینه ام میآمد انگار. توی گوش هایم بود، توی سرم.

  تُند لیوانِ آب روی میز را عقب زدم. با فریادی خفه گفتم:

  عزیزِ رفته پاره ی جگرِ من و تو بود؛ پاره ی جگر.

  قلبم تیر کشید. تشر زد: اینقدر فکر بکن که کارت بکشه به تیمارستان.

  بلند شدم. صندلی افتاد. شیشه ی صبر زرد( گیاهی که به سبب تلخی، برای از شیر گرفتن کودکان به کار  میرود در زبان عربی آن را » قُنّه » میگویند. ) را آوردم. در کمد به هم خورد. یک قطره ی صبر زرد سنگین شد و افتاد توی لیوان آب. گفتم: دیگه نمیشه بخوریش، تلخه؛ مثل زهر مار.

  بعد شیشه را گرفتم جلوی نگاه مات مانده اش.

  محسنَ .» قُنّه «  میبینی؟ صبر زرده؛ همونی که ثانیه میگه با همین از شیر گرفتم. گریه هاش یادت رفته؟!

  کُوی پلکهایش را بست. پیشانیاش چروک خورد. بی انرژی گفت: خانم مشاور گفت به تو بگم: « رعد شروع بارانه»

  چند وقتِ بعد، طرف های ساعت ۱۰ صبح، کتابِ روانشناسی را صفحه باز گذاشته بودم روی صورتم و با چشم بسته مرورش میکردم:

  انتقام گیرنده خودش را به عذاب وجدانِ کُشنده ای دچار  میکند. بار گناه را از آزاردهنده میگیرد و روی دوش خود می گذارد

  اینجور حرفها روی نَفَس، حفره ی چشم و تختِ پیشانی ام بود، اما میل انتقام مثل تکه یخی آب نشدنی چسبیده بود ته دلم.

  صدای خنده از حیاط آمد. از کنارِ پرده خسرو، ثانیه و پسرشان حسن را در پس زمینه ی حوض و ۲ درختچه دیدم. خسرو یک زانو نشسته بود و حسن را غلغلک میداد. حسن میخندید. بلند میخندید. چهقدر مثل محسن بود؛ هم صدای خنده اش، هم قد و قواره اش. حالا که او هم درست 4 سال دارد.

  یکدفعه خسرو انگشتش را گرفت جلوی بینی اش؛ هیس گفت انگار. رو گرداند طرف پنجره و چیزی گفت. ثانیه راه افتاد طرفِ راهرو. صدای قدم هایش نزدیک میشد. تا از پله بالا بیاید و بکوبد به در توی خیال در را باز کردم. با هر دو دست به سینه اش کوبیدم و پایین افتادنش را از پله ها تماشا کردم... داشت در میزد. دوباره همان آدمی بودم که مدارا میکرد. قدم هایم را تا دم در کشاندم. آن چشم های سامی، بی هیچ جرقه ی شیطنتی، به من دوخته شده بود.

  با لهجه ی خودش گفت که بیرون میروند و من چیزی نمیخواهم؟

  تشکر سردی از لای دندان هایم وزاندم طرفش. برق خفه ای روی چادر سیاهش تقلا کرد تا زن رسید پایین پله ها.

  یعنی این ماجرا از کجا شروع شد... آن شبِ برفی. برف گرفته بود یکریز و می نشست. یک ماهی بود که میرزا و خسرو، پدر و برادر کوی، توی اتاق های طبقه ی پایین زندگی می کردند. میرزا کِز کرده بود کنار والور. گفت:

   امروز دست یه سیدَ تو کارگاه بند کردم. دستتنگه.

  کارگاه، نان برنجی پزیِ راسته ی تاریکه بازار بود و سیّد، پدر ثانیه، که میرزا به حُرمت این که از کربلا آمده بود، اینجور صدایش میکرد.

  آنطور که میرزا میگفت رانده شده ی عراق بودند. میرزا رفته بوده سقاخانه ی تکیه ی معاون الملک دلی سبک کند. بنده ی خدا را پای نقش حضرت ابوالفضل )ع( میبیند. نوحه ی عربی می  خوانده و آخ از نوحه اش که جگر میرزا را پاره پاره میکرده و...

  میرزا عزم جزم کرده بود زیر پر و بالش را بگیرد. خانه ی رهاشده ای در همین کوچه را به اجاره ای ناچیز برایشان جور کرد و بعد آشنایی خانواده ها...

  چندباری ثانیه کوفته ی عربی آورد. ۲ برادرش دستشان در همان راسته ی نان برنجی پزها بند شده بود. همیشه خسرو در حیاط را باز میکرد تا بالاخره یکی از خوش نویسی هایش را برای ثانیه نوشت:

  "یک پلک سرمه ریخت که بیدل کند مرا"

  بعد هم به چشم برهم زدنی، یک دو اتاقیِ جمع و جور دست و پا شد آن طرفِ حیاط. خسرو دست زنش را گرفت، آورد همانجا.

  حالا واقعاً آن روزهای خوبِ همسایگی گذشته؛ روزهایی که ثانیه برایم آشنایی دیریافته بود. شعر عرب توی چشم هایش میجوشید یا من اینطور میدیدم؟ دوتایی لبِ حوض می نشستیم و از حرف زدن سیر نمی شدیم. خیلی هم فرق نمیکرد که او مثلاً به دارچین میگوید دارسین یا...

  ثانیه در ایران سیکل گرفته بود. میشد برایش از بده بستان شعریِ دوره ی عباسی بگویم، از تشابه عجیب شعر بیژن جلالی و جمعه، شاعر عراقی.

  "تاریکی محک بزرگی است

  برای چشمان شاعر

  محک آنچه در تاریکی میبیند"

  گاهی هم دورِ دستِ خسرو مینشستیم تا فالِ ما را بنویسد. دل آدم همراهِ قلم کشیده میشد، می ایستاد و می فشرد.

  "من و مقام رضا بعد از این و شُکر رقیب"

  اما با آن اتفاق همه چیز تمام شد. دهان باز کردن و گفتن از دردِ توی دلم تُف سر بالا بود. دست آخر همه چیزی بلغور می کردند مثل همان کتاب ها. هیچکس جای من نبود.

  نمیدانستم با خودم چه کنم. محسن توی عکسهایش هم توی چشمم نگاه میکرد و میپرسید:

   مامان چرا محسنُ بغل نَتَردی؟

  هنوز هم همین است.

  درست مثل روزی که باز تشنج کرده بود. افتاد روی زمین، روی فرشی از خرده شیشه، کنار شکرپاش شکسته. حالش که برگشت، زخم دستش را بستم. در دل میگفتم به خیر گذشت که با سر روی موزائیکهای کفِ آشپزخانه نیفتاد. صدایش توی

  گوشم هست هنوز:

   مامانی چرا منو بغَل نَتَردی؟

  تکه شیشه ای انگار در قلبم نشست.

  مشکل، بچه دار شدن من شد. تا قبلش همه چیز عادی بود. شکمم بالا که آمد، ثانیه بچه اش را سقط کرد. یک روز آمد.

  گفتم:

   دومیِ یه پهلوان دنیا میآری.

  زود بلند شد و رفت. استکانها را توی سینی گذاشتم که ببرم آشپزخانه. دیدم جای پتویِ نوزادی که نزدیک تمام شدنش بود، مشتی کاموای شکافته کنار میل های بافتنی ام مانده زیرِ میز. تُند رفتم طرف پنجره. چادر گلدارش انگار می رقصید و می رسید آن طرفِ حوض.

  یک روز هم دوایی آورد که  یوما ها (مادرها) بخورند تا بنّی شان (بچه هایشان) قوت بگیرد. نخوردم. گفتم: ایشالا، برای خودت.

  الان اگر بردارد کوفته بیاورد، میتوانم آن گوله ی توپ را توی حلق خودش فرو کنم.

  کارهایش یکی یکی یادم می آید؛ مسخره بازی هایی مثل پرت کردن پرتقال به طرف شکم برآمده من... و آن گُهکاری آخر که دیگر حَسد نبود، خودِ جنون بود.

  محسنِ من کمتر از یک هفته اش بود. شیرین بود. داشتم نگاهش میکردم. شیر جلوی بلوزم را خیس کرد. در زدند. ثانیه بود. خواستم بگویم خاکِ پایین چادرش را بتکاند اما تا ماشاءالله گفتنش شروع شد، مسخ شدم. حافظه ام پاک شد انگار. بال کشیدم توی آشپزخانه که برای آن نفرِ دیگری که شیرینی بچه ام را فهمیده، چایی

  بیاورم.

  شعلهی زیر کتری آبی شد. باید محسن را بغل میکردم و شیر میدادم که گریه اش قطع بشود. برگشتم توی هال. ثانیه زیرِ آن چادر خاکی قوز کرده بود روی بچه ام و تقلا میکرد. یک قدم دیگر کافی بود که دستهایش را ببینم. داشت ملاجِ آب و خونِ

  بچه ام را محکم فشار میداد. نعره زدم:

   چه غلطی کردی؟ لامصب چه غلطی کردی؟

  پوست تیره ی ثانیه زرد شده بود؛ زرد شده بود آن صورت... خواستم به میرزا بگویم. نگفتم.

  بعد از محسن، میرزا مرتب به تکیه ی معاون الملک میرفت. حرف نمی زد. یک روز هم وقت رفتن به تاریکه بازار، تسبیح گلیِ اش را انداخت گردنم. توی کارگاه هل و گلاب می ریخته قاطیِ آرد برنج که جلوی چشم های سیّد میافتد پای همزن.

  همه چیز تکه تکه پیش چشمم جان می گیرد. یادم می آید. دوباره یادم می آید. یادم می آید روزی را که کُوی نرفته برگشت.

  دسته ای ریحان آورد. گفت:

   همین حالا سبزی خالی کردن، دم دکانِ نایب.

  ریحانِ عطری بنفش... لبخند زدم. گفتم:

   الان سرویسِت میره ها!

  بندِ دور سبزی های قنداق پیچ را کشیدم. ریحان ها را با ریشه کنده بودند. باید گِل چسبناک را از ریشه ها می شستم و بعد هم چاقو می آوردم برای قطعِ ریشه ها. سبزی را پرت کردم روی روزنامه. کارِ من نبود. آرام، بند را دوباره پیچیدم دور سبزی ها. سرم را گرم کردم به روزنامه. مقاله ای بود راجع به 240 کیلومتر مرز ایران و عراق و بده بستان هایشان و...

  روزنامه را رها کردم و رفتم سراغِ پنجره. در معماری قدیمیِ این خانه، حوض ضربان دارد و درخت نفس میکشد. چشمم به حوض و درخت ها بود. یاد مرز افتادم. مرز کرمانشاه با کربلا؛ مرزی که دل آدم هایی مثل میرزا همیشه آن طرفش می تپیده.

  این دیگر معنی مرز نمیدهد. اما برای آدمی مثل من چه؟ این حوض و درخت ها میان خانه ی من و ثانیه چه معنی دارد؟

  من پسرم را که پای همین درختچه ی سمت چپی پیدا کردم، سرش روی لبه ی حوض خوابیده بود. داد زدم. جوابی نیامد.

  کسی خانه نبود انگار. سر و پا برهنه خود را رساندم به بیمارستانِ مسیح... ملافه ی سفیدِ مُهردار... خط عجولِ کنارِ پیشانی سردِ ورقه ای که نوشته بود ؛»... تشنجی...ضربه به سر « :

  پسرم را بوسیدم. دستش از دستم کشیده شد.

  آن روزها با خود میگفتم، یعنی این درخت کهن سال پای پنجره، غصه ی مرا نمی بیند؟ بعدها تسبیح دور گردنم را لمس می کردم. دلم می خواست سنگی باشم که لِه کردن چیزی را، شکستن را مزه مزه می کند و از طرف دیگر دست هایم را که هنوز سنگینی پسرم رویشان هست، دلم می خواست توی آب همین حوض بشویم.

  از اینجور فکرها راه فراری نداشتم. تشنجهای محسن به خاطرم می آمد. نوک تیزی خطوطِ نوار مغز و لحنِ دکتر که گفت:

   فقط برو براش دعا کن.

  پرسیدم:

   اگر روی ملاجِ نبسته ی نوزاد فشار بیارن، میشه علتِ تشنج باشه؟

  گفته بود: ممکنه. هر چیزی ممکنه.

  گیجم. هنوز گیجِ کاری که ثانیه کرد. او که بالاخره خودش هم بچه دار شد. پسری زایید و اسمش را هم چیزی شبیه محسنِ من گذاشت. حالا یکی مثل من هر کاری بکند، می گویند علتش داغی است که دیده.

  امروز هرجور بود پاهای لرزانم را کشاندم کنارِ حوض. سرم را نینداختم زیر و از یک متریاش رد نشدم، مثل این یک سال.

  کنارش رفتم. نشستم. هوای نفس گیر و گرمِ ظهر تابستان... پای درختچه ی سمتِ چپ خالی بود. لبه ی حوض را آب می شست. آب حوض از یک سال پیش تا حالا خوب است چند بار عوض شده باشد؟ قلبم را چنگ می زدند، اما نیرویی انگار

  دستم را کشید زیر آب. کلاغی نشست لبِ حوض. دست خیسم را طرفش گرفتم. گفتم:

   بیا... بیا...

  کلاغ پر کشید. تکه ی صابون جا ماند کنار حوض.

  صدای در آمد و بعد یوما یوما گفتنِ حسن. دو طرفِ چادر ثانیه با بادی که بلند شد، تکان خورد. حسن لی لی کنان دنبالش می آمد. برای رسیدن به اتاق هایشان باید از درختچه ها، حوض و من رد می شدند. ثانیه تا مرا دید مِن و مِنی کرد، شاید سلام داد. چادرش زیر پایش ماند. یکدفعه انگار از سرِ باد پرید، رفت. تُند رفت طرف خانه اش. داد کشید:

   تعال، تعال (بیا) ، بیا!

  پشت به ما کرده بود؛ به من، به حوض، به درختچه ها... خرت و پرت ها را زمین گذاشت. پشت در پی چیزی گشت، لابد کلید. بچه پر کاهی شد که باد می آورد طرفم. پایش به سنگ گردی که برای شکستن گردو همیشه آن دور و بر بود، گرفت. افتاد توی حوض؛ بی هیچ فریادی. به پلکزدنی بچه افتاده بود توی حوض.

  ثانیه حواسش به تاراندن کلاغ از دور پلاستیک های خرید بود.

  بچه دَمَر روی آب مانده بود. تقلا نمیکرد چرا؟ انگار به چیزی ته آب خیره باشد. خودش اتفاق افتاده بود؛ به راحتیِ افتادن یک برگ. من فقط آنجا نشسته بودم. من فقط نگاه کرده بودم. به هیچ چیز دست نزده بودم.

  ثانیه توی سرش میزد و میآمد طرفمان. چادرش افتاد. چیزهایی میگفت شبیه نوحه ای جگرسوز به عربی. انگار میدوید و نمیرسید. بچه توی آب بود. اصلاً تکان نمیخورد. آب حوض شفاف نبود.

  پریدم توی حوض و وقتی تمام قد ایستادم، آب از شانه های لباس تیره ام پایین ریخت. بچه روی دستهایم بود و داشت آب را با سرفه روی سر و صورتم برمیگرداند.

   

   

   

   

  منبع: مجله ی چوک

  Say something here...
  Cancel
  You are guest ( Sign Up ? )
  or post as a guest
  Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

  Be the first to comment.

  js offconvas

  pinar liked princeOFcaspian's تصویر 14 ساعت قبل 45 دقیقه قبل
  pinar liked princeOFcaspian's تصویر 14 ساعت قبل 46 دقیقه قبل
  princeOFcaspian اشتراگ‌گذاری عکس. 1 ماه قبل

  راه می رفتم
  در بی کرانه ای که افقش تنها به رنگِ بی رنگی بود
  رودخانه ای در کنار _بی زحمتِ دور زدنِ مانعی در مسیر _راه می پیمود
  پرنده ای بی زحمتِ بال زدن ، بر روی هوا...
  نمایش بیشتر

  _اینجا حسابی برف اومده از بابل چه خبر؟
  + بابل هم داره برف میاد.... خیلی عجیبه ما اینجا شاید هر 7 سال یه بار برف داشته باشیم... مثلا سال پیش بعد از 7 سال برف...
  نمایش بیشتر

  پشت مرزها
  پشت مرزهایی که ایرانی ها را به آنجا راه نمی دهند هرچه هست بازار قیطریه نیست، میدان نقش جهان و مسجد هزار ساله جمعه پیدا نمی شود. پشت...
  نمایش بیشتر

  princeOFcaspian چرا راه دور بریم توی همین جزیره ی کیش خودمون حس میشه مردمی که از همین شهرهای ایران اونجا جمع شدن به شکل عجیبی با فرهنگ تر می شن :/ واقعا چرا؟ عملا اخلاق مردم در بند محیطه؟ 2 ماه قبل
  loader
  loader
  Attachment
  princeOFcaspian اشتراگ‌گذاری عکس. 3 ماه قبل

  ما غزل گوی توییم و بدنت رقص کنان
  چنگ ، مجنون زند و هم نفسش رطل گران

  دیده درویش و سر افتاده به زیریم که ما
  خاک رویان به بلندای تو سر بر نتوان

  دیده اما به...
  نمایش بیشتر

  نسیم هنر
  اولین بار بود که در تورنتو به سینما می رفتم. سینمای نورث یورک یکی از شعب سینمای cineplex سین پلکس است. سینمایی که شعب فراوانی در آمریکای شمالی دارد...
  نمایش بیشتر

  princeOFcaspian بسیار عالی سپاس از قلم شیواتون 3 ماه قبل
  loader
  loader
  Attachment

  سلام. هستم اگر می روم. گر نروم نیستم.