شعرگونه

شعرگونه

مادر

نوشته شده توسط
Write a comment
کجایی مادر ای جام الستمکه از بوی نگاهت مست مستم ندارد خانه بی تو رنگ و بوییبیا من از غم هجرت شکستم نشستم بر مزارت…
Write a comment
دلخوشم هی نکن به این قصههی نخوا توی قلب من جاشیکی میدونه تا آخرش باشم؟کی میدونه تا آخرش باشی؟ توی آغوش من برات جا نیستتو…

الفبای عشق

نوشته شده توسط
Write a comment
عجب احساس بغرنجیالفبا ، خانه ات آباد!نوشتم عشق و تنها عشققلم از دست من افتاد تراوش می کند گاهیدرون سینه سرمستینمیدانم که چشمت راچرا بر…

زخم مشترک

نوشته شده توسط
Write a comment
۱ ما خاطرات مشترکی داریماز عشق و شعر،از شب بی پایاناز کوچه های خلوت تهرانپارستا انقلاب در وسط باران ما خاطرات مشترکی داریماز گریه های…

جنون عشق

نوشته شده توسط
Write a comment
وقت آن است ،که سیمرغِ غزل باز، به نخجیر شودشوقِ صیاد، به دل جوشد ودیوانه ،به زنجیر شود...ِوقت آن است ،که می دخت شکرخوای، به…

مشق عشق

نوشته شده توسط
Write a comment
زیرِ تمام قول و قرار و قسم زدیاز من عبور کردی و با او قدم زدی یادش بخیر باد که راهِ دل مرابا چشمک و…