شعرگونه

شعرگونه

Write a comment
کجایی مادر ای جام الستمکه از بوی نگاهت مست مستم ندارد خانه بی تو رنگ و بوییبیا من از غم هجرت شکستم نشستم بر مزارت…
Write a comment
دلخوشم هی نکن به این قصههی نخوا توی قلب من جاشیکی میدونه تا آخرش باشم؟کی میدونه تا آخرش باشی؟ توی آغوش من برات جا نیستتو…
Write a comment
عجب احساس بغرنجیالفبا ، خانه ات آباد!نوشتم عشق و تنها عشققلم از دست من افتاد تراوش می کند گاهیدرون سینه سرمستینمیدانم که چشمت راچرا بر…
Write a comment
۱ ما خاطرات مشترکی داریماز عشق و شعر،از شب بی پایاناز کوچه های خلوت تهرانپارستا انقلاب در وسط باران ما خاطرات مشترکی داریماز گریه های…
Write a comment
وقت آن است ،که سیمرغِ غزل باز، به نخجیر شودشوقِ صیاد، به دل جوشد ودیوانه ،به زنجیر شود...ِوقت آن است ،که می دخت شکرخوای، به…
Write a comment
زیرِ تمام قول و قرار و قسم زدیاز من عبور کردی و با او قدم زدی یادش بخیر باد که راهِ دل مرابا چشمک و…
Page 2 of 8