شعرگونه

شعرگونه

Write a comment
من در اين عالم بغـير از تو ندارم ياوریياور مـن در جهاني روز و شب در باوری در سرای ملک هستی چون پدر باشی به…
Write a comment
جامي ز قدح پر كن مستانه چو بايد شداز شهد لبت جانا ديوانه چو بايد شد آن ساقي مه رويان ساغر بدست دارداز خوردن آن…
Write a comment
ديشب غزلخوان راهي ميخانه گشتممشتاق وصل ساغر وپيمانه گشتم جام بلا را مي زنم پي در پي امشبساقي ببيندتا كه من ديوانه گشتم هرگز نميداند…
Write a comment
ساقي تو در ميخانه ي خود باده داري ؟دربين اين فتانه ها دلداده داري ؟ آنشب تورا بانگي زدم در معبر عشق درعاشقي آيا تو…
Write a comment
کاش در قلب کسی در این جهان ماتم نبودیا کنار واژه ی امیدِ مردم غم نبود کاش دنیا یکسره در و صلح سازش دست داشتهیچ…
Write a comment
با این همه فریاد، زنی زنده به گورم!آزاده ام افسوس چرا بنده ی زورم؟! با یک دل سرشار از احساسِ رهاییدر بند شده زندگی و…