شعرگونه

شعرگونه

Write a comment
شکستی ظرف احساسم وفایت کو؟به سختی باز سازی شد حیایت کو؟ ندیدی ای مسافر ابتدایش رابگو عشقی که گفتی بی نهایت کو؟ دمی با یاد…
Write a comment
چقدر گنگ و مبهمی،شبیه خواب های منمثال عاشقانه ها،فرشته ای به شکل زن جمال ماه روی تو،شب سیاه موی تونبوده و ندیده ام،شبیه تو مسلماً…
Write a comment
انگار کن که هرگز مرا ندیده ای یا نیم رخ ام را به رویا کشیده ای انگار کن که در شب کوران و باد یک…
Write a comment
فکر کن با تو شبی خاطره بازی بکنمسوی گیسوی تومن دست درازی بکنم راز دل با نگه مست تو گویم همه شببا دو چشم سیهت…
Write a comment
کوچه ی خلوت و خاکی و پر از حس بهارکوچه باغی پُرِ از خاطره های خوش یار بوی خاکی که زده بوسه به رویش شبنم…
Write a comment
روح بهار و عطر بِه و نسترن توییرنگ جنون وعلت عاشق شدن تویی آن کس که داد سر به بیابان عاشقیمجنون و تیشه داد به…