شعرگونه

شعرگونه

جنون عشق

نوشته شده توسط
Write a comment
وقت آن است ،که سیمرغِ غزل باز، به نخجیر شودشوقِ صیاد، به دل جوشد ودیوانه ،به زنجیر شود...ِوقت آن است ،که می دخت شکرخوای، به…

مشق عشق

نوشته شده توسط
Write a comment
زیرِ تمام قول و قرار و قسم زدیاز من عبور کردی و با او قدم زدی یادش بخیر باد که راهِ دل مرابا چشمک و…
Write a comment
شکستی ظرف احساسم وفایت کو؟به سختی باز سازی شد حیایت کو؟ ندیدی ای مسافر ابتدایش رابگو عشقی که گفتی بی نهایت کو؟ دمی با یاد…
Write a comment
چقدر گنگ و مبهمی،شبیه خواب های منمثال عاشقانه ها،فرشته ای به شکل زن جمال ماه روی تو،شب سیاه موی تونبوده و ندیده ام،شبیه تو مسلماً…
Write a comment
انگار کن که هرگز مرا ندیده ای یا نیم رخ ام را به رویا کشیده ای انگار کن که در شب کوران و باد یک…
Write a comment
فکر کن با تو شبی خاطره بازی بکنمسوی گیسوی تومن دست درازی بکنم راز دل با نگه مست تو گویم همه شببا دو چشم سیهت…