شعرگونه

شعرگونه

Write a comment
وقت آن است ،که سیمرغِ غزل باز، به نخجیر شودشوقِ صیاد، به دل جوشد ودیوانه ،به زنجیر شود...ِوقت آن است ،که می دخت شکرخوای، به…
Write a comment
زیرِ تمام قول و قرار و قسم زدیاز من عبور کردی و با او قدم زدی یادش بخیر باد که راهِ دل مرابا چشمک و…
Write a comment
شکستی ظرف احساسم وفایت کو؟به سختی باز سازی شد حیایت کو؟ ندیدی ای مسافر ابتدایش رابگو عشقی که گفتی بی نهایت کو؟ دمی با یاد…
Write a comment
چقدر گنگ و مبهمی،شبیه خواب های منمثال عاشقانه ها،فرشته ای به شکل زن جمال ماه روی تو،شب سیاه موی تونبوده و ندیده ام،شبیه تو مسلماً…
Write a comment
انگار کن که هرگز مرا ندیده ای یا نیم رخ ام را به رویا کشیده ای انگار کن که در شب کوران و باد یک…
Write a comment
فکر کن با تو شبی خاطره بازی بکنمسوی گیسوی تومن دست درازی بکنم راز دل با نگه مست تو گویم همه شببا دو چشم سیهت…
Page 2 of 8