به رنگ داستان

به رنگ داستان

قفس

نوشته شده توسط
Write a comment
سلام، سلام، خوش اومدینهمینطور به طوطی نگاه می کرد، فروشنده که این نگاه را نگاه خریدار دید. پا پیش گذاشت و گفت، طوطی شیرین زبونیه.بعد…
Write a comment
ترافیک سنگینی در جاده حاکم بود جاده دو بانده تا پل رو گذر دریاچه چهار بانده ماشین ها را در هم طنیده بود. گاه گاهی…
صفحه8 از8