خاچیک اشتراگ‌گذاری عکس. 11 ماه قبل

آدم های وقیحی که ذاتشان خراب است چقدر زود لو می دهند خودشان را

دروغ های زیبا را هم به زشت ترین حالت می گویند چه برسد به حقایق زشت.
کلا ریا کاری هایشان هم نفرت انگیز است.
دوست داشتن هایشان بوی گند می دهد بوی تعفن.
انگار زاده شده اند تا منفور باشند ، تمام زورشان را می زنند تا گند بزنند به همه ی زیبایی ها
از عشق که می گویند آدم بیزار می شود از عاشقی از همبستگی که می گویند آدم زود می فهمد که مثل حیوانی باوفا دروغ می گوید.
از صلح که می گویند راهکارشان از بین بردن یک قوم و قبیله است.
از آزادی که می گویند به اسلحه تکیه داده اند.
از جوانگرایی که حرف می زنند آدم یادش می آید که بوی حلوای خودشان بلند شده ولی همچنان میدان را به جوانان نداده اند.
این آدم های وقیح از اول وقیح بوده اند ، شاید همین الان هم دروغگوهای بی حیای زیادی که دور و برمان هستند همان آدم های نفرت انگیز آینده باشند.
اول صبح است اما نمی دانم دلیل اینکه دلم می خواهد به این دزدان اعتماد و شرافت ، ناسزا بگویم خستگی ناشی از بیداری شبانه است یا دیدن ریاکاری های جماعت دور و برمان باعث این حالت تهوع شده.

مهمانتان می کنم به شاخه ای یاس زرد
شاید به لطف عطر یاس برایتان زیادی نفرت انگیز جلوه نکنم.

#دلنوشته

آدم های وقیحی که ذاتشان خراب است چقدر زود لو می دهند خودشان رادروغ های زیبا را هم به زشت ترین حالت می گویند چه برسد به حقایق زشت.کلا ریا کاری هایشان هم نفرت انگیز است.دوست داشتن هایشان بوی گند می دهد بوی تعفن.انگار زاده شده اند تا منفور باشند ، تمام زورشان را می زنند تا گند بزنند به همه ی زیبایی هااز عشق که می گویند آدم بیزار می شود از عاشقی از همبستگی که می گویند آدم زود می فهمد که مثل حیوانی باوفا دروغ می گوید.از صلح که می گویند راهکارشان از بین بردن یک قوم و قبیله است.از  آزادی که می گویند به اسلحه تکیه داده اند.از جوانگرایی که حرف می زنند آدم یادش می آید که بوی حلوای خودشان بلند شده ولی همچنان میدان را به جوانان نداده اند.این آدم های وقیح از اول وقیح بوده اند ، شاید همین الان هم دروغگوهای بی حیای زیادی که دور و برمان هستند همان آدم های نفرت انگیز آینده باشند.اول صبح است اما نمی دانم دلیل اینکه دلم می خواهد به این دزدان اعتماد و شرافت ، ناسزا بگویم  خستگی ناشی از بیداری شبانه است یا دیدن ریاکاری های جماعت دور و برمان باعث این حالت تهوع شده.مهمانتان می کنم به شاخه ای یاس زردشاید به لطف  عطر یاس برایتان زیادی نفرت انگیز جلوه نکنم.#دلنوشته