Farhad Koohkan اشتراگ‌گذاری عکس. 9 ماه قبل

درد طوفانم ! در این آبادیِ بی خاک و پست
شعله ام ! در جنگلِ خشکِ بهار آلود و مست

ناله ام ! در سینه ای افسرده از روزان سخت
گَردم اما گردِ بی جانی که بر ایوان نشست

آبم این مردابِ گندآلودِ نیلوفر کُشم
شاهم اما شاهکی درباخت از سرباز دست

بادم آن بادِ غرورم در دلِ دریانورد
موجِ سنگین و مخالف باد و کشتی در شکست

دورم از تو دورم از تو ای نهالم غنچه ام !
تو بگو ای نازنینم زین بَتَر دردی چه هست؟


#شعر

درد طوفانم ! در این آبادیِ بی خاک و پست شعله ام ! در جنگلِ خشکِ بهار آلود و مست ناله ام ! در سینه ای افسرده از روزان سخت گَردم اما گردِ بی جانی که بر ایوان نشست آبم این مردابِ گندآلودِ نیلوفر کُشم شاهم اما شاهکی درباخت از سرباز دست بادم آن بادِ غرورم در دلِ دریانورد موجِ سنگین و مخالف باد و کشتی در شکست دورم از تو دورم از تو ای نهالم غنچه ام !تو بگو ای نازنینم زین بَتَر دردی چه هست؟#شعر
علیرضا رضائی اشتراگ‌گذاری عکس. 10 ماه قبل

ای ابر بغض کرده و روح شمالی ام
بی تو کویر لوتم و در خشکسالی ام

بارانی و هر آنچه که ماندم نیامدی
دادی تو با نیامدنت گوشمالی ام

دیشب چه خوش گذشت که با تو قدم زدم
در کوچه های خلوت خواب و خیالی ام

آن کوپه ام که با خودم اندوه می بَرَم
عمریست  از حضور ِ تو سرشار خالی ام

دور از تو و بدون تو و زیر پای تو
فریاد ِ نقش های پُر از درد قالی ام

حال مرا مَخواه که در خود شکسته ام
از درد من مَپُرس که بسیار عالی ام

#شعر

ای ابر بغض کرده و روح شمالی امبی تو کویر لوتم و در خشکسالی امبارانی و هر آنچه که ماندم نیامدیدادی تو با نیامدنت گوشمالی امدیشب چه خوش گذشت که با تو قدم زدمدر کوچه های خلوت خواب و خیالی امآن کوپه ام که با خودم اندوه می بَرَمعمریست  از حضور ِ تو سرشار خالی امدور از تو و بدون تو و زیر  پای توفریاد ِ نقش های پُر از درد قالی امحال مرا مَخواه که در خود شکسته اماز درد من مَپُرس که بسیار عالی ام#شعر