Farhad Koohkan shared a photo. 10 months ago

شکسته شدن سکوت شبانه را با فریاد سکوتت دوست دارم

محو شدن شمع ماه را در نور خورشید صورتت دوست دارم

شکسته شدن فاصله ی ثانیه ها را با صدای قدم هایت دوست دارم

دنبال کردن پرواز پرنده ها را با نگاهت دوست دارم

گرفتن دست هایم را با دست هایت دوست دارم

....

#ساحلنامه

شکسته شدن سکوت شبانه را با فریاد سکوتت دوست دارم محو شدن شمع ماه را در نور خورشید صورتت دوست دارم شکسته شدن فاصله ی ثانیه ها را با صدای قدم هایت دوست دارم دنبال کردن پرواز پرنده ها را با نگاهت دوست دارم گرفتن دست هایم را با دست هایت دوست دارم....