Farhad Koohkan اشتراگ‌گذاری عکس. کمتر از یک دقیقه پیش

شکسته شدن سکوت شبانه را با فریاد سکوتت دوست دارم

محو شدن شمع ماه را در نور خورشید صورتت دوست دارم

شکسته شدن فاصله ی ثانیه ها را با صدای قدم هایت دوست دارم

دنبال کردن پرواز پرنده ها را با نگاهت دوست دارم

گرفتن دست هایم را با دست هایت دوست دارم

....

شکسته شدن سکوت شبانه را با فریاد سکوتت دوست دارم محو شدن شمع ماه را در نور خورشید صورتت دوست دارم شکسته شدن فاصله ی ثانیه ها را با صدای قدم هایت دوست دارم دنبال کردن پرواز پرنده ها را با نگاهت دوست دارم گرفتن دست هایم را با دست هایت دوست دارم....